Mida meile, lapsevanematele, lahkelt lubatakse

Koalitsioonileping sai läbi valu ja vaevade, aga loodetavasti seda läbimõeldumalt, viimaks valmis. Sellele on ette heidetud nii liigset üldsõnalisust kui ülemäärast keskendumist detailidele, ja kui vaadata näiteks seda, mida lubatakse lastega peredele, võib leida nii üpris ebamääraseid, kuid kahtlemata kaunilt kõlavaid loosungeid (“Analüüsime võimalusi vanemahüvitise süsteemi paindlikumaks muutmiseks”, “Arendame vanemaharidust”, “Arendame vanemliku hooleta laste asendushoolduse vorme”) kui ka üsna konkreetseid ja uusi lahendusi (nt suurperede 200-eurone lisatoetus; riiklik elatisabifond; töötute vanemate võrdsustamine töötute noortega, mis võimaldab vanematele paremat ligipääsu Töötukassa koolitustele ja abile).

Et kõik lastega peredele pakutav oleks sihtgrupil silme ees, toon siinkohal koalitsioonileppe lapsi puudutava osa koos tekkinud mõtete ja võimalike kitsaskohtadega punkthaaval välja.

Üldpõhimõtted:

1. Ühtegi senist lastega peredele mõeldud toetust ei vähendata.
Väga tore, aitäh selle eest! Küllap on enamik vanemaid selle jaanuarist alanud pöörase priiskamisega, mida praegune 45-eurone lapsetoetus võimaldab, juba lootusetult ära harjunud, ja kahtlustan, et lubadust senist toetust nt taas 19 eurole vähendada, poleks just ülearune populaarsus saatnud.

2. Kaalutakse peretoetuste väljamaksmist siduda perioodilise perearsti külastusega.
Ühelt poolt on arusaadav, et kuidagi peab jõudma nende lasteni, kes kasvavad puuduliku vanemliku hoolitsusega peredes. Teisalt aga on väga ebameeldiv, kui ühe väikese grupi inimeste vastutustundetu käitumise tõttu hakatakse peedistama kõiki ülejäänusid. Säärane lauskontroll toodab juurde tohutult bürokraatiat, koormab niigi üsna pilgeni täis (pere)arstinimekirju, annab vastutustundlikele peredele signaali, et riik ei usalda meid ja sekkub liigselt pere siseasjadesse. Lisaks võib lastetoetuse äravõtmine peredelt, kes arstile ei jõua, neis peredes kasvavate laste olukorda veelgi halvendada. Siiski tuleb tunnustada püüet mingil moel kiirendada abi vajavate lasteni jõudmist.

3. Analüüsitakse võimalust asendada põhjendatud juhtudel mõni lastetoetus lastele suunatud kaupade ja teenustega.
Miks mitte püüelda veel ebamäärasema lause poole?! Kindlasti saaks! Näiteks “proovime püüda analüüsida võimalust üritada asendada osa lapsetoetusi lastele mõeldud teenuste ja kaupadega. (Võib-olla.)” – või midagi taolist. Tegelikult ka, väga hägune lubadus. Mis oleks “põhjendatud juht”, milliseid lastele suunatud rahalisi toetusi see puudutaks, millistest teenustest ja kaupadest on jutt?

Suurem tugi laste sünnile ja kasvamisele:

4. Esimese ja teise lapse toetus tõstetakse 60 eurole.
Ehkki võib arutleda selle üle, kas säärane (tsiteerides Ansipit) “lennukilt raha külvamine” ehk kõigi lastega perede ühetaoline toetamine on ikka kõige otstarbekam, kataks lubatav 60-eurone lapsetoetus vähemalt ära üha pöörasematesse kõrgustesse lennanud lasteaiamaksu või koolilapse huvialaringi kuutasu. Kindlasti leidub paras hulk peresid, kes 15-eurost toetuse tõusu peaaegu ei märkagi, aga kahtlustan, et neid, kes lastetoetuse tõusust pisutki leevendust tunneks, on rohkem.

5. Luuakse riiklik huvitegevuste toetussüsteem, et iga laps saaks tegeleda spordi või muu huvitegevusega.
Koalitsioonileppe sõnastus on tegelikult veel kindlam: lubatakse KINDLUSTADA igale lapsele võimalus soovikohase huvitegevusega tegeleda. Noh, saab näha, kuidas seda praktikas rakendada, eriti hajaasustusega maapiirkondades.

6. Igale 3 või rohkema lapsega perele makstakse lisaks kehtivatele toetustele veel täiendavat 200-eurost toetust.
Suuri peresid tuleb kahtlemata senisest rohkem toetada ja on riigi (ja meie kõigi) huvides innustada praegu 3. lapse saamist edasi lükkavaid või kahevahel olevaid perekondi siiski see kolmas, iibepäästjast lapsuke saama. Kuna 200 eurot kuus makstakse ühtmoodi nii 3 kui 10 lapsega perekondadele, siis ei tule ka liigselt karta, et asotsiaalne kontingent hakkaks iga lapse pealt taskusse kukkuva 200 euro nimel igal aastal beebisid sünnitama ehk siis suurt hulka lapsi vaesesse tootma.

7. Soodustatakse lastehoidude loomist ning investeeritakse uute lasteaiakohtade loomisesse.
Ehkki omavalitsuseti erineb lasteaiakohtade kättesaadavus suurel määral, pole sõimekohti kuskil jalaga segada, nii et jehhuu vist. Seni peab lasteaiakoht olema tagatud igale vähemalt 3-aastasele lapsele, uues koalitsioonilepingus viidet lapse vanusele ei ole. Ehkki igal lapsel oleks parim vähemalt kuni 3-aastaseks saamiseni oma kodus lähedase täiskasvanu hoole all kasvada – see ei peagi tingimata ema või isa olema, vaid kes tahes usaldusväärne ja armastavat individuaalset hoolt pakkuv hoidja – siis olukorras, kus enamik peresid ei tule 1 palgaga kuidagi toime ning täisajaga hoidja palkamine on samuti enamusele üle jõu käiv, ongi kodulähedaste sõimekohtade suurendamine ainus lahendus. (Kui kunagi ometi hakataks neid lastesõimesid pooleteise kuni 3-aastastele pisitittedele kohasemaks ka muutma, eelkõige laste ja personali arvulist suhet silmas pidades, siis võiks lausa “Hurraa!” hüüda.)

8. Toetatakse abivajavaid lasterikkaid peresid kodu soetamisel.

9. Jätkatakse viljatusravi toetamist.

Töö- ja pereelu ühildamine:

10. Analüüsitakse võimalust muuta vanemahüvitist paindlikumaks.
Säärane sõnastus võiks anda alust kahtlusele, et vanemahüvitist püütakse kuidagi kavalalt vähendada, kuid kuna on eraldi välja toodud, et ükski võimalik muudatusettepanek ei tohi halvendada perede olukorda ega vanemate konkurentsivõimet tööturul, siis tõenäoliselt selliseks hirmuks alust ei ole. Minu meelest oleks täiesti suurepärane, kui vanemahüvitist paindlikumaks muudetaks – näiteks, et selle saaks osade kaupa välja võtta kuni lapse 3-aastaseks saamiseni, mis võimaldaks peredel natuke paremini planeerida lapsehoolduspuhkuse aegset majanduslikku hakkamasaamist ning laseks väikelastel tõenäoliselt veidi kauem kodused või osalise ajaga kodused olla, selle asemel, et sundida pooleteistaastast last ühtäkki valmis olema 8-10-tunnisteks sõimetööpäevadeks.

11. Vanematele võimaldatakse samaaegset puhkust ning arendatakse vanemaharidust (koolitused, nõustamised, tugiisikud).
Noh, see on muidugi väga nunnu, et riik lubab lapsevanematel samaaegselt suvepuhkust pidada, aga kuni on tegemist väikelapsega, tuleb vanematel paraku arvestada lasteaedades suviti toimuva kollektiivpuhkuse ning sellele eelneva ja järgneva suhtelise kaosega, kus rühmad on asendusõpetajate käe alla kokku lükatud – ning seega valivad paljud väikelaste vanemad siiski kordamööda puhkamise, et laps saaks võimalikult pika osa suvest lasteaiast puhata. Ka nooremate koolilaste puhul tekib küsimus, kas olulisem on kogu perega koos puhata (no muidugi on see ju ka oluline!) või see, et võimalikult suure osa lapse koolivaheajast oleks ka emb-kumb vanematest kodus.

12. Töötuid väikelapse (kuni 8-aastased) vanemaid hakatakse abistama samade tööturutoetustega, millega praegu toetatakse kuni 24-aastaseid noori.
Tegelikult on juba praegu väga suur osa töötukassa koolitustest suunatud mõlemale sihtgrupile, ehk et sisuliselt juba samastataksegi töötuid väikelpase vanemaid töötute noortega. Kahtlemata on tegu olulise võimalusega neile noortele vanematele, kes on järjestikkuste lastega pikalt tööturult eemal olnud ega jõudnud enne laste sündi omandada piisavat haridust või töökogemust. Vanemate tööturul edukaks aitamine on aga kindlasti palju jätkusuutlikum ja olulisem abimeede kui mistahes üldine rahaliste toetuste tõstmine.

13. Tunnustatakse peresõbralikke ettevõtteid.
Väga tore, muidugi tuleb tunnustada! Aga võiks lisaks tunnustamisele ka INNUSTADA! Innustada üha rohkemaid ettevõtteid hakkama peresõbralikuks, töötajasõbralikuks.

Vanemaharidus, lastekaitse:

14. Arendatakse vanemaharidust ja vanemlust toetavaid teenuseid.

15. Põhikooli õppekavasse viiakse sisse suhteõpetus.
Kui jätta kõrvale küsimus, kust leida absoluutselt kõigisse koolidesse pädevad suhteõpetuse õpetajad, et loodavast õppeainest tõesti loodetud tulu tõuseks, siis on tegu üsna huvitava mõttega. Eesmärgiks on vähendada suhte- ja suhtlusprobleeme ning koduvägivalda ning kuna see on miski, millega Eesti masendaval moel Euroopas esirinnas on, siis kindlasti tuleb sellega tegeleda ning mingigi edu saavutamiseks tegeleda justnimelt juba maast-madalast. Selleks aga, et inimeste väärtushinnanguid ja käitumismustreid muuta, tuleb leida ja koolitada väga suur hulk väga häid spetsialiste, kes oleksid võimelised seda ainet niimoodi õpetama, et sellest päriselt ka mingi kasu tõuseks. Paraku on, eriti maakoolides, reaalsem see, et uut kohustuslikku ainet hakkaks andma näiteks eesti keele või matemaatika õpetaja (kes on ühtlasi olude sunnil ka kehalise kasvatuse õpetaja, vene keele õpetaja, ajaloo õpetaja, huvijuht ja kohaliku Konsumi osaajaline kassapidaja)…

16. Tugevdatakse lastekaitset ja rakendatakse 2016. aastal uus lastekaistekorraldus.
Uue lastekaitseseaduse üle on kõvasti diskuteeritud, see annab ametnikele senisest märka vabamad käed laste peredest eemaldamiseks, kuid teisalt võimaldab ka tulemuslikumat ja kiiremat sekkumist äärmuslike juhtumite puhul.

17. Püütakse vähendada elatisrahajuhtumite teket.
Hmm, huvitav, kuidas? Tõenäoliselt peetakse silmas, et senisest enam püütakse lahutuse äärel olevaid vanemaid suunata perelepitusele ja -teraapiatele. Aga teisalt võib see ka tähendada lapse püsiva elukoha määramist praegusest suuremas osas võrdsemalt mõlema vanema juurde, nagu on levinud nt Rootsis. Selge on see, et kuna riik on otsustanud hakata last kasvatavale üksikvanemale ise osaliselt elatisraha välja maksma, siis on igati riigi huvides, et elatisrahajuhte oleks vähem kui praegu.

18. ja 19. Luuakse elatisabifond ning rakendatakse jõulisi meetodeid, et võlglastelt raha kätte saada.
Kui rongavanem oma lapsele elatist ei maksa, saab last reaalselt kasvatav vanem pöörduda elatisabifondi poole ning riik maksab talle 100 eurot kuus toetuseks. Selle raha nõuab riik elatisvõlglaselt ise sisse. Kuivõrd elatise täpne suurus määratakse kohtus, kuid see on kindlasti suurem kui 100 eurot, siis ülejäänud summa jääb võlglane jätkuvalt teisele vanemale võlgu. Kuna riigil on märksa suuremad võimalused võlgnikult raha tagasi nõuda kui last kasvataval üksikvanemal (nt keeldutakse võlglasele väljastamast tegevuslubasid, ei maksta riigitoetusi või arvatakse elatis maha tulumaksutagastuselt ja kogumispensioni fondidest, suurendatakse täitevametnike volitusi ning pääsetakse paremini ligi piiriüleste juhtumite andmetele), siis tõenäoliselt väheneb elatisvõlgnike hulk tõepoolest.

20. Arendatakse lastekodulaste riikliku hoolduse vorme.
Oeh, see on nii ulatuslik – ja valus – ja ühtlasi jätkuvalt varjusolev teema, et vajaks tegelikult eraldi blogipostitust. Aga lühidalt on praegune asenduskodude süsteem küll kahtlemata töötajate heast tahtest kantud ja üliohtralt riigiressursse neelav, kuid paraku väga väikese “eduga”. Lastekodu ja palgalised kasvatajad lihtsalt ei asenda kodu ega anna vanemliku hooleta lastele piisavaid toimetulekuoskusi asenduskodujärgseks eluks. Iga laps vajab ja väärib perekonda! Muidugi on väga hea, et vähemalt sõnaliselt on võetud riiklik suund just perepõhistele asenduskoduteenuste toetamisele, kuid selleks tuleb väga ulatuslikult arendada hooldusperede süsteemi ning koolitada väga suures mahus kvaliteetseid hooldusperesid ning see üks väike ja üldsõnaline punkt koalitsioonilepingu lapsi puudutava peatüki lõpus ei anna just ülearust lootust, et asenduskodudes kasvavate laste vajadustega eriti jõuliselt tegelema asutaks. Keda vanemliku hooleta laste teema rohkem puudutab, soovitan tutvuda leheküljega http://www.kasupered.ee

 

  31 comments for “Mida meile, lapsevanematele, lahkelt lubatakse

 1. 2019-05-17 at 17:32

  Hello, I think your blog might be having browser compatibility issues.

  When I look at your blog in Firefox, it looks
  fine but when opening in Internet Explorer, it has some
  overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, awesome blog!

 2. 2019-05-17 at 12:27

  My partner and I stumbled over here by a different
  website and thought I may as well check things out. I like what I see so now i am following you.

  Look forward to finding out about your web page again.

 3. 2019-05-17 at 06:27

  Terrific work! This is the kind of information that
  are meant to be shared across the web. Shame on Google for not positioning
  this post upper! Come on over and discuss with my site . Thank you =)

 4. 2019-05-17 at 05:12

  Thanks for the good writeup. It in truth used to be a amusement account it.

  Look complex to far brought agreeable from you!

  By the way, how can we keep up a correspondence?

 5. 2019-05-17 at 02:50

  Thanks for another informative site. Where else may I am getting that kind
  of info written in such an ideal manner? I’ve a venture
  that I am simply now operating on, and I’ve been on the look out for such info.

 6. 2019-05-16 at 07:14

  Nice blog here! Also your site loads up very
  fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 7. 2019-05-16 at 03:13

  Woah! I’m really loving the template/theme of this
  website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to
  get that “perfect balance” between user friendliness and visual appearance.

  I must say you have done a superb job with this. Also, the blog loads very fast for
  me on Chrome. Outstanding Blog!

 8. 2019-05-15 at 01:20

  My brother suggested I might like this website.
  He used to be totally right. This publish truly made my day.
  You can not consider just how so much time
  I had spent for this info! Thank you!

 9. 2019-05-15 at 00:56

  Wow, incredible weblog layout! How lengthy have you been running a blog for?
  you make blogging look easy. The entire look of your website is excellent, let alone the content!

 10. 2019-05-14 at 08:55

  Hi it’s me, I am also visiting this web page on a regular basis, this site is truly fastidious and the viewers are in fact
  sharing good thoughts.

 11. g
  2019-05-13 at 22:23

  It is appropriate time to make some plans for the long run and it is time to be happy.
  I have learn this post and if I could I desire to counsel you some interesting
  things or suggestions. Maybe you could write subsequent
  articles regarding this article. I want to read more issues about it!

 12. 2019-05-13 at 07:28

  Great post.

 13. g
  2019-05-13 at 05:42

  Hello, I enjoy reading through your post. I like
  to write a little comment to support you.

 14. 2019-05-12 at 20:54

  I’m impressed, I must say. Seldom do I encounter a
  blog that’s both equally educative and interesting, and
  without a doubt, you have hit the nail on the head.
  The problem is something that too few people are speaking
  intelligently about. Now i’m very happy that I came across this during my hunt for something
  relating to this.

 15. g
  2019-05-12 at 17:40

  You ought to be a part of a contest for one of the highest quality blogs online.

  I’m going to recommend this web site!

 16. g
  2019-05-11 at 19:00

  Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading?
  I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any feedback would be greatly appreciated.

 17. g
  2019-05-11 at 17:53

  What’s up, after reading this remarkable post i am as well
  delighted to share my knowledge here with friends.

 18. g
  2019-05-11 at 14:57

  Hi, yup this article is really fastidious and I have learned lot of things from it about blogging.
  thanks.

 19. 2019-05-10 at 07:29

  What’s up, yes this post is actually fastidious and I
  have learned lot of things from it concerning blogging.
  thanks.

 20. 2019-05-09 at 14:15

  Hi there! I know this is kinda off topic but I was wondering
  if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?

  I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one?
  Thanks a lot!

 21. 2019-05-08 at 15:48

  I read this piece of writing fully on the topic
  of the resemblance of hottest and earlier technologies, it’s amazing article.

 22. 2019-05-08 at 14:07

  We’re a bunch of volunteers and opening a new scheme
  in our community. Your web site provided us with useful info
  to work on. You’ve performed a formidable job and our whole neighborhood will probably be thankful to you.

 23. 2019-05-07 at 01:11

  Hey! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community
  in the same niche. Your blog provided us
  useful information to work on. You have done a marvellous job!

 24. 2019-05-06 at 21:31

  What i don’t realize is in reality how you are not really much
  more well-appreciated than you might be now.
  You’re so intelligent. You understand thus significantly relating to this
  topic, made me personally consider it from numerous numerous angles.
  Its like men and women don’t seem to be involved except it is something to do with
  Woman gaga! Your own stuffs nice. All the time care for it up!

 25. 2019-05-06 at 13:36

  Link exchange is nothing else however it is only placing the other person’s weblog link on your page at suitable place and other
  person will also do same in favor of you.

 26. 2019-05-05 at 12:08

  What’s up to every one, the contents present at this web page are actually awesome for people knowledge, well, keep up the good
  work fellows.

 27. 2019-05-05 at 05:40

  I feel this is among the so much important info for me.

  And i am happy reading your article. But should commentary on some basic issues,
  The web site style is wonderful, the articles is
  truly excellent : D. Just right job, cheers

 28. 2019-05-04 at 08:16

  I blog quite often and I really thank you for your information. Your article
  has truly peaked my interest. I am going to book mark
  your website and keep checking for new details about once per week.

  I opted in for your Feed too.

 29. 2019-05-04 at 04:02

  Hello terrific website! Does running a blog like this require a
  great deal of work? I have very little knowledge of computer programming but
  I had been hoping to start my own blog in the near future.
  Anyway, if you have any recommendations or tips for
  new blog owners please share. I know this is off subject however I just
  wanted to ask. Many thanks!

 30. 2019-05-03 at 11:56

  This is my first time pay a quick visit at here and i am in fact
  impressed to read everthing at single place.

 31. 2019-05-02 at 12:23

  This paragraph will assist the internet viewers for building up new weblog or even a blog from start to end.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *